Cổ đông

Đội ngũ lãnh đạo

VŨ ĐĂNG KHUÊ

Chủ tịch HĐQT

Phan Văn Lâm

Tổng Giám Đốc

Ngô Văn Hiệp

Phó Tổng Giám Đốc Xây Dựng