Cổ đông

Đội ngũ lãnh đạo

VŨ ĐĂNG KHUÊ

Chủ tịch HĐQT

Ngô Văn Hiệp

Phó chủ tịch HĐQT

Kiêm Tổng giám đốc

Phan Văn Lâm

Phó chủ tịch HĐQT

Lê Ngọc Minh

Phó tổng GĐ PT Dự Án

Bùi Song Quang

Phó tổng GĐ tài chính

Nguyễn Thanh Tâm

Phó tổng GĐ xây dựng

Đồng Thị Hậu

P.TGĐ Nhân sự