Các giải thưởng đạt được

Giải thưởng chúng tôi đã đạt được

Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, chiến lược phát triển đúng hướng, có bề dày kinh nghiệm triển khai dự án, vị thế vững mạnh trong ngành và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành; chiếm được sự tin tưởng của nhiều người.

Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, chiến lược phát triển đúng hướng, có bề dày kinh nghiệm triển khai dự án, vị thế vững mạnh trong ngành và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành; chiếm được sự tin tưởng của nhiều người.

Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, chiến lược phát triển đúng hướng, có bề dày kinh nghiệm triển khai dự án, vị thế vững mạnh trong ngành và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành; chiếm được sự tin tưởng của nhiều người.

Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, chiến lược phát triển đúng hướng, có bề dày kinh nghiệm triển khai dự án, vị thế vững mạnh trong ngành và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành; chiếm được sự tin tưởng của nhiều người.

Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, chiến lược phát triển đúng hướng, có bề dày kinh nghiệm triển khai dự án, vị thế vững mạnh trong ngành và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành; chiếm được sự tin tưởng của nhiều người.

Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, chiến lược phát triển đúng hướng, có bề dày kinh nghiệm triển khai dự án, vị thế vững mạnh trong ngành và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành; chiếm được sự tin tưởng của nhiều người.